Cancel·lació, devolució i reemborsament

Inscripcions als serveis

DevoraOpos no accepta devolucions de les inscripcions dels seus serveis, excepte en casos excepcionals.
En cas que una persona inscrita a un servei hagi abonat el seu preu i no pugui assistir per raons mèdiques,  sobrevingudes o imprevistes, DevoraOpos podrà valorar la seva devolució o una alternativa per al pagament tenint en compte les circumstàncies específiques.
DevoraOpos es reserva el dret a cancel·lar o posposar una activitat o esdeveniment. Si s’hagués de posposar, la persona inscrita tindrà dret a escollir entre la seva participació en data diferent sense cost addicional o la devolució  total del preu de la inscripció. En cas de cancel·lació del servei es reemborsarà a la persona inscrita el preu íntegre podent ser descomptades les despeses ocasionades pel reemborsament sense que suposi una penalització per l’usuari.Política de cancel·lacions

Si una persona ha d'anul·lar la seva inscripció a un servei de DevoraOpos, per optar a la devolució del seu import haurà de comunicar-ho a l'empresa amb una antelació mínima de 48 hores abans de l'inici de la primera sessió del curs. En cas contrari no es tindrà dret a cap devolució.
En casos excepcionals, DevoraOpos podrà considerar una devolució parcial.